Oszczędność
dla Twojego biznesu.

Apar­ta­menty na wynajem krót­ko­ter­mi­nowy dla firm i wir­tu­alne biuro to dla biz­nesu oszczęd­ność pie­niędzy, bez­pie­czeń­stwo firmy oraz wygoda. Kom­fort, pro­fe­sjo­nalna opieka prawna, księ­gowa i mar­ke­tin­gowa to gwa­rancja biz­ne­so­wego spo­koju. Oferta, którą przy­go­tu­jemy będzie uszyta na miarę zgodnie z Pań­stwa wymaganiami.

Wir­tu­alne biuro pomoże Ci zarzą­dzać Twoją firmą z dowol­nego miejsca na ziemi. Obsługa kore­spon­dencji, sala kon­fe­ren­cyjna do waż­nych spo­tkań, i pomoc dedy­ko­wa­nego Opie­kuna pozwoli Ci na swo­bodne pro­wa­dzenie swo­jego biznesu.

Apar­ta­menty w War­szawie, Kra­kowie i Gdańsku to spe­cjalnie przy­go­to­wane miesz­kania na wynajem krót­ko­ter­mi­nowy. Pre­sti­żowa loka­li­zacja pozwala na wygodną i kom­for­tową służ­bową podróż. Wir­tu­alne biuro pozwoli na zop­ty­ma­li­zo­wanie kosztów pro­wa­dzenia firmy. Oso­bisty Opiekun odbierze fir­mową pocztę, zeska­nuje kore­spon­dencję, a nawet wyśle ją pod podany adres. Obsługa księ­gowa, prawna i nota­rialna pozwoli Ci w spo­koju zająć się swoim biz­nesem. Pomoc mar­ke­tin­gowa przyda Ci się w zbu­do­waniu sta­bilnej i roz­po­zna­walnej marki. Wszystkie te usługi zapewni Ci nasz dosko­nale dobrany zespół profesjonalistów.

lokalizacje biznesowe

dni dostępności

luksusowych apartamentów

za dobę

Zobacz ofertę naszych apartamentów biznesowych

Warszawa

Luk­su­sowy apar­ta­ment w samym cen­trum War­szawy. Pre­sti­żowa loka­li­zacja pozwoli na kom­for­tową biz­ne­sową podróż. Dogodna komu­ni­kacja gwa­ran­tuje szybkie prze­miesz­czanie się w kon­kretne miejsca. Wie­czorny relaks w pobli­skich restau­ra­cjach i kawiar­niach wyna­grodzi Ci trudny dzień. Wysoki stan­dard wypo­sa­żenia apar­ta­mentu pozwoli na przy­jemny pobyt. Brzmi świetnie? Sprawdź dostępne terminy.

Pokój dzienny z aneksem kuchennym, prze­stronna sypialnia z wielkim tarasem i nowo­czesna łazienka to gwa­rancja wspa­nia­łego pobytu w cen­trum War­szawy. Nie martw się niczym – wszystko jest na miejscu!

Kraków

Kró­lewski apar­ta­ment w mie­ście Królów. Możesz połą­czyć przy­jemne z poży­tecznym jedząc biz­ne­sowy lunch na Głównym Rynku w Kra­kowie, lub kli­ma­tycznej Restau­racji Bro­warnej znaj­du­jącej się na terenie kom­pleksu Browar Lubicz.

Świetna loka­li­zacja wśród zie­leni pozwoli na zre­se­to­wanie umysłu i przy­go­to­wanie na kolejne wyzwania. Pobli­skie sąsiedztwo Ogrodu Bota­nicz­nego zachęca do popo­łu­dnio­wych relak­su­ją­cych spa­cerów. Jeśli lubisz obcować z kul­turą, sprawdź co dziś wysta­wiają w Operze Kra­kow­skiej. Wypo­sa­żenie apar­ta­mentu pozwala na kom­for­towy pobyt.

Dwa pokoje, sypialnia z kró­lew­skim łóż­kiem, w pełni wypo­sa­żona kuchnia i prze­stronna łazienka to sposób na miły i przy­jemny pobyt w gro­dzie Kraka.

Gdańsk

Luk­su­sowa loka­li­zacja w ści­słym cen­trum gdań­skiej sta­rówki. Nowo­czesny design zaskoczy naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych. Wie­czorny relaks w oto­czeniu natury wyna­grodzi trudy dnia codzien­nego. Tu zawsze znaj­dziesz swoją ulu­bioną kuchnię w pobli­skich restau­ra­cjach. Bliski dostęp do kul­tury i roz­rywki, wyciszy Twój umysł i przy­go­tuje na kolejny dzień. Jeśli lubisz sport to miejsce dla Ciebie – pry­watna siłownia, znaj­du­jąca się w budynku jest do Twojej dyspozycji.

Jeśli nie chcesz sko­rzy­stać z gdań­skich punktów roz­rywki, i potrze­bu­jesz wyci­szenia… Usiądź na tarasie i zre­laksuj się patrząc na Motławę.

Kom­for­towo urzą­dzony pokój dzienny z aneksem kuchennym, prze­stronna sypialnia z pięknym wido­kiem i nowo­czesna łazienka zadba o Twój luk­su­sowy pobyt.

Bogato wypo­sa­żona i w pełni kli­ma­ty­zo­wana sala kon­fe­ren­cyjna na wycią­gnięcie ręki? To możliwe!

Z Kügelgen Pro­perty zor­ga­ni­zu­jesz każde spo­tkanie biz­ne­sowe. Dbamy o każ­dego klienta, dla­tego otrzy­masz pro­fe­sjo­nal­nego, dedy­ko­wa­nego Opie­kuna, który zadba o kom­fort Two­jego spo­tkania – przy­go­tuje serwis zgodnie z Twoimi preferencjami.

Zare­zerwuj swój termin wynajmu sali kon­fe­ren­cyjnej już dziś.

Często zadawane pytania

Jak działa wirtualne biuro?

Wir­tu­alne biuro to dosko­nałe roz­wią­zanie i recepta na fir­mowe oszczęd­ności. W ramach tej usługi nie musisz się mar­twić o ode­branie kore­spon­dencji, i paczek. Skon­taktuj się z naszym Doradcą, który odpowie Ci na każde pytanie.

Na czym polega wynajęcie sali konferencyjnej?

Sala kon­fe­ren­cyjna jest do Twojej dys­po­zycji. Pełne wypo­sa­żenie i kli­ma­ty­zo­wana prze­strzeń pozwoli Ci na prze­pro­wa­dzenie spo­tkania z Klientem w kom­for­to­wych warun­kach. Dosto­so­wu­jemy się do Two­jego planu, dla­tego salę możesz wynająć na godziny, bądź w ramach pakietu abo­na­men­to­wego. Doradca Kügelgen Pro­perty odpowie na każde z Twoich pytań.

Czego potrzebujecie, aby zorganizować spotkanie?

Musisz ustalić datę, jak i godzinę spo­tkania. Określ czy będzie to kon­fe­rencja, czy połą­czenie inter­ne­towe? Ilość osób? Prze­wi­dy­wany czas? Te infor­macje pozwolą nam na szybkie przy­go­to­wanie sto­sownej oferty.

Czy oferujecie dodatkowe usługi?

Tak. Oprócz wynajmu krót­ko­ter­mi­no­wego apar­ta­mentów, wir­tu­al­nego biura, czy wynajmu sali kon­fe­ren­cyjnej możemy służyć Ci w zakresie księ­go­wości, obsługi mar­ke­tin­gowej, jak i prawnej. Chcesz poznać ofertę? Skon­taktuj się z Doradcą Kügelgen Property.

Nie wiem czego potrzebuję, co polecacie?

Skon­taktuj się z Doradcą Küge­glen Pro­perty, który przy­go­tuje dla Ciebie ofertę skro­joną na miarę Twoich potrzeb.

Mam zaplanowaną telekonferencję. Co dalej?

Skon­taktuj się z Doradcą Kügelgen Pro­perty i sprawdź czy mamy wolny termin.

Na czym polega praca dedykowanego Opiekuna?

Dedy­ko­wany opiekun Kügelgen Pro­perty to osoba doświad­czona w zakresie zarzą­dzania biurem, i obsługi kon­fe­rencji. Przy­go­tuje dla Ciebie spe­cjalną ofertę. Opiekun może przy­go­tować dla Ciebie serwis kawowy, brunch, jak i inne atrakcje, które sobie wymarzysz.