Sala konferencyjna

powierzchni

dni dostępna

komfortowych miejsc siedzących

za godzinę

Sala kon­fe­ren­cyjna Kügelgen Media to w pełni wypo­sa­żona prze­strzeń do spo­tkań wybie­rana przez naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych. Przerwa kawowa? A może brunch? Opiekun sali zre­ali­zuje każde życzenie Wynajmującego.

Sta­bilne i szybkie połą­czenie z Inter­netem sprawi, że każda tele­kon­fe­rencja, czy zdalne szko­lenie odbę­dzie się bez­pro­ble­mowo i bez ryzyka przerwy.

Nie masz kom­pu­tera? Nie masz kamery? A może potrze­bu­jesz pomocy w kon­fi­gu­racji? Niczym się nie przejmuj. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Zalety sali konferencyjnej:

kli­ma­ty­zo­wana, duża sala,

nowo­czesny design,

w pełni wypo­sa­żona, z zaple­czem socjalnym,

duży, zamknięty i moni­to­ro­wany parking,

Zajrzyj. Obejrzyj. Zdecyduj.

Skon­taktuj się z nami i umów na spotkanie.

Przy­go­tu­jemy dla Ciebie ofertę szytą na miarę Two­jego biznesu.

Razem znaj­dziemy dla Ciebie miejsce.

+48 531 739 497

contact@kugelgenproperty.pl

@kugelgen.property