Twoje miejsce na świecie.

Gdziekolwiek jesteś.

Szu­kasz spo­sobu na obni­żenie kosztów pro­wa­dzenia dzia­łal­ności? Wir­tu­alne biuro to dosko­nałe roz­wią­zanie i recepta na fir­mowe oszczęd­ności. Kügelgen Pro­perty ofe­ruje usługę wir­tu­al­nego biura z dar­mowym miej­scem parkingowym.

W ramach usługi wir­tu­al­nego biura nie musisz się mar­twić o ode­branie kore­spon­dencji, i paczek. Pra­cu­jesz z domu, i masz spo­tkanie z kon­tra­hentem? Potrze­bu­jesz wypo­sa­żonej sali kon­fe­ren­cyjnej? Zapraszamy.

Wynajem pomiesz­czeń biu­ro­wych na godziny i dni pozwolą zop­ty­ma­li­zować koszty w Twojej firmie. Ale to nie wszystko! Kügelgen Pro­perty daje Ci moż­li­wość sko­rzy­stać z pomocy spe­cja­li­stów z branży księ­gowej, praw­ni­czej, nota­rialnej i mar­ke­tin­gowej. Trosz­czymy się nie tylko o Twoje bez­pie­czeń­stwo, ale i o bez­pie­czeń­stwo Twojej firmy. Co możemy dla Ciebie zrobić? Spraw­dzisz poniżej.

Co zyskujesz, decydując się na wirtualne biuro z nami:

Adres do celów reje­stra­cyj­nych w Urzędach

Obsługa kore­spon­dencji przychodzącej

Infor­mo­wanie o nadej­ściu i odbiorze korespondencji

Nie­li­mi­to­wane ska­no­wanie poczty

Wysyłka zebranej kore­spon­dencji raz w miesiącu

Dostęp do dosko­nale wypo­sa­żonej sali konferencyjnej

Dostęp do obsługi prawnej, księ­gowej i marketingowej

Obni­żenie kosztów pro­wa­dzenia działalności

Księgowość?
Nie ma problemu.

Bez eks­perc­kiej pomocy trudno pro­wa­dzić biznes, dla­tego słu­żymy Ci radą w zakresie księ­go­wości. Pro­wa­dzimy księgi han­dlowe – pełną i uprosz­czoną księ­go­wość oraz KPiR.

Kom­plek­sowa pomoc to nie tylko księ­go­wość firm. Pomo­żemy Ci rów­nież w pro­wa­dzeniu doku­men­tacji kadrowo-płacowej.

Dużym atutem księ­go­wości Kügelgen Pro­perty są usługi doradcze. Two­rzymy biz­ne­splany, poma­gamy założyć dzia­lal­ność gospo­darczą, a nawet popro­wa­dzimy szko­lenie z finansów, rachun­ko­wości i płac.

Wie­lo­letnie doświad­czenie księ­go­wych pozwoli Ci skupić się na roz­woju i wzro­ście Two­jego biznesu.

Pomoc prawna?
Służymy radą.

Pomoc prawna może przydać Ci się w naj­mniej ocze­ki­wanym momencie. Ofe­ru­jemy stałą obsługę prawną, jak i jed­no­ra­zowe kon­sul­tacje. Zapew­nimy Ci sku­teczne roz­wią­zania pro­blemu, w taki sposób, byś spał spokojnie.

Porady prawne, czy spo­rzą­dzanie pism pro­ce­so­wych, pro­jekty umów to tylko nie­które z moż­li­wości jakie daje Ci Kügelgen Property.

Doświad­czenie eks­pertów sprawia, że popro­wa­dzimy każdą, nawet naj­trud­niejszą sprawę. Wciąż aktu­ali­zo­wana inter­dy­scy­pli­narna wiedza, która jest pozwala na sku­teczną pomoc naszym Klientom.

Notariusz?
Jego też mamy.

Nie wiesz jak skon­stru­ować bez­pieczną umowę? Jak założyć spółkę? Potrze­bu­jesz poświad­czeń? Zasta­na­wiasz się jak bez­piecznie prze­chować doku­menty? W Kügelgen.property dajemy Ci moż­li­wość sko­rzy­stania z usług spraw­dzo­nego nota­riusza. Akty nota­rialne należą do grona doku­mentów urzę­do­wych, dla­tego są uzna­wane za wia­ry­godne. To dosko­nałe zabez­pie­czenie Twoich inte­resów. Chcesz wie­dzieć co możemy jeszcze dla Ciebie zrobić? Sprawdź.

Marketing?
Jasna sprawa.

Mar­ke­ting to ważny aspekt pro­wa­dzenia dzia­łal­ności. Co zrobić, by sprze­dawać? Co zrobić, by sprze­dawać jeszcze więcej? Jakim spo­sobem? W ramach wir­tu­al­nego biura sko­rzy­stasz nie tylko z pomocy prawnej i księ­gowej. Pomo­żemy Ci rów­nież w mar­ke­tingu Twojej firmy. Odpo­wiemy na każde pytanie, oraz zapro­jek­tu­jemy roz­wią­zania, które pozwolą Two­jemu biz­ne­sowi wspiąć się na wyżyny jego moż­li­wości. Kügelgen.media tworzy doświad­czenia, które dzia­łają dla ludzi, którzy się liczą. Prze­kształ­camy pomysły i plany w rzeczywistość. 

Sprzedaż?
Mamy od tego biuro.

Jesteś dewe­lo­perem, lub pro­wa­dzisz dużą inwe­stycję? Szu­kasz biura sprze­daży? Mamy dla Ciebie świetne roz­wią­zanie! Zespół Kügelgen Pro­perty to osoby doświad­czone, z dłu­go­letnim stażem w branży dewe­lo­per­skiej, które nie jedną inwe­stycję stwo­rzyły i sprzedały.

Zadzwoń. Porozmawiaj. Zdecyduj.

Potrze­bu­jesz oferty uszytej na miarę?

Skon­taktuj się z nami i umów się na spotkanie.

Razem znaj­dziemy dla Ciebie miejsce.

+48 531 739 497

contact@kugelgenproperty.pl

@kugelgen.property